Διαχειριστικό Συμβούλιο

Σύνθεση Διαχειριστικού Συμβουλίου

                              Πρόεδρος    : Μιχαλάκης Χριστοδούλου
                              Μέλος          : Ρέα Γεωργίου
                              Μέλος          : Σπύρος Κόκκινος
                              Μέλος          : Χρίστος Πουργουρίδης
                              Μέλος          : Μιχαλάκης Οδυσσέως
                              Γραμματέας : Ιάκωβος Ζαχαριάδης

 

Διεύθυνση

Διαχειριστικό Συμβούλιο Εμπορικής Σχολής Μιτσή

Τ.Κ. 21692, 1512 Λευκωσία.

Τηλ: 22751321