Πρώτη Συνάντηση Γονέων και Καθηγητικού Συλλόγου 2014-2015

Στις 10/10/2014 έγινε στη Σχολή η πρώτη συνάντηση των γονέων και του καθηγητικού συλλόγου.