ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ 2016-2017

 

 

 Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου                  Σχολική Χρονιά 2016-2017
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διευθυντής: Γιάννης Γεωργίου


Σε δύσκολες περιόδους, όπως αυτές που βιώνει σήμερα η Ευρώπη,  η Παιδεία έχει να επιτελέσει το πιο σημαντικό έργο στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ανθρώπων και υγιών προσωπικοτήτων.  Το σχολείο, ως οργανισμός, έχει χρέος να διαμορφώσει τον αυριανό ενεργό και υπεύθυνα σκεπτόμενο πολίτη, ενεργοποιώντας τις δημιουργικές ικανότητες των πελατών του που δεν είναι άλλοι εκτός από τους μαθητές και τους γονείς τους. Υποχρέωση του σχολείου είναι να εμφυσήσει στους μαθητές την αγάπη για τη γνώση,  ασκώντας  την κριτική σκέψη και οδηγώντας τους σ΄ έναν κόσμο που να στηρίζεται στις αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης του Σεβασμού και προπαντός της Ειρήνης .
Η Σχολή Μιτσή ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σύγχρονου σχολείου προσπάθησε να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις αυτές και σε πολλούς τομείς τα κατάφερε.


1.      Στόχοι

1ος Στόχος: Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα, των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας.

1

Φιλόλογοι
(Συντονιστής: Κουζάλης Χαράλαμπος)

Δημιουργία ομάδων στο Facebook μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου και της Γ΄ Λυκείου. Στην κάθε ομάδα, οι μαθητές μπορούσαν να υποβάλουν ερωτήσεις, απορίες και προτάσεις για θέματα που αφορούν τα μαθήματα ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Ακόμα και με email μπορούσαν να υποβάλουν σε ψηφιακή μορφή την κατ’ οίκον εργασία τους. Με αυτό τον τρόπο υπήρχε στενότερη και συχνότερη επικοινωνία με τα παιδιά πέρα από το σχολικό ωράριο.
Με τη συγγραφή Σχεδίων Μαθήματος στα περισσότερα αντικείμενα ενσωματώσαμε στη διδασκαλία τους δείκτες επάρκειας και επιτυχίας βάσει των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Οργανώνοντας έτσι σε καθημερινή βάση τον προγραμματισμό του εκάστοτε μαθήματος και δίνοντας έμφαση στην πορεία διδασκαλίας (μέθοδοι, οργάνωση τάξης, αξιολόγηση: συντρέχουσα/τελική), διαπιστώσαμε θετικά αποτελέσματα τόσο στη διαδικασία της μάθησης, όσο και στη θετική ανταπόκριση των μαθητών.
Παράλληλα προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα εφαρμόζοντας ποικίλες μεθόδους διδασκαλίας, όπως συνεργατική μάθηση, συνεργατική συναρμολόγηση (jigsaw) και διαχωρισμό σε ομάδες, πράγμα το οποίο ξεπέρασε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς οι μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον για το μάθημα.

2

Μαθηματικοί
(Συντονιστής: Τριμικλινιώτης Μιχάλης)

Ενθάρρυνση και προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή στους Επαρχιακούς Διαγωνισμούς Μαθηματικών της ΚΥΜΕ. (Ημερομηνία διεξαγωγής 12/11/16)
Προώθηση ευγενούς συναγωνισμού μεταξύ των μαθητών του Γυμνασίου  για ανάδειξη των τριών μαθητών ανά τμήμα οι οποίοι συμμετείχαν στην Σκυταλοδρομία Μαθηματικών που διοργάνωσε η ΚΥΜΕ. (Ημερομηνία διεξαγωγής 27/01/17)
Ενθάρρυνση και καθοδήγηση των μαθητών για συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης. (Ημερομηνία διεξαγωγής 10-12/02/17)
Μέσα από τη συμμετοχή τους οι μαθητές στα παραπάνω απέκτησαν αυτοπεποίθηση στο μάθημα των Μαθηματικών καθώς επίσης  αγάπησαν την επιστήμη την Μαθηματικών περισσότερο αφού θα βίωσαν τις εφαρμογές των Μαθηματικών εκτός του πλαισίου της τάξης και αυτό τους ώθησε στην ουσιαστική μελέτη του μαθήματος με άμεση συνέπεια τη βελτίωση των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων.

3

Θετικών Επιστημών
(Συντονίστρια: Χριστοφόρου Ζαντή Μαρία)

Ακολουθώντας τα Αναδομημένα Αναλυτικά Προγράμματα και τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας  έγινε αναπροσαρμογή του μαθήματος  με στόχο μια πιο μαθητοκεντρική προσέγγιση του μαθήματος.
α) Προγραμματισμός της διδασκαλίας και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της με ανάλογες εργασίες, ασκήσεις, διαγωνίσματα.
β) Ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης.
γ) Παραδείγματα εφαρμογών του μαθήματος από την καθημερινή   
ζωή και επίλυση ανάλογων προβλημάτων.
δ) Ανάθεση εργασιών που ενέπλεκαν την επιστήμη και το 
περιβάλλον.
ε) Παροχή χρόνου για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων που  
ανέδυαν μέσα από τη διαδικασία της μάθησης.
στ) Σύνδεση του μαθήματος της Βιολογίας με βιωματική μελέτη 
του φυσικού περιβάλλοντος, εκπόνηση εργασιών και
παρουσίαση σε συνέδρια  και διαγωνισμούς.

4

Ξένων Γλωσσών και Εικαστικών τεχνών
(Συντονίστρια: Νικολάου Πόπη)

α) Ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης, ενθάρρυνση της λειτουργίας της τάξης σε ομάδες.
β) Αναπροσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας βάσει των νέων βιβλίων και του νέου αναλυτικού προγράμματος.
γ) Επιμόρφωση μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια με απώτερο στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
δ) Συμμέτοχη και ενθάρρυνση των καθηγητών και μαθητών σε Παγκύπριους  και Παγκόσμιους Διαγωνισμούς
ε) Συμμέτοχη και ενθάρρυνση των καθηγητών και μαθητών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

5

Φυσικής Αγωγής
Οικ.Οικονομίας
Θεάτρου
Θρησκευτικών
Μουσικής
(Συντονιστής: Κακογιάννης Κώστας)

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διοίκησης και της συλλογικής δράσης όλων των κλάδων, ο προγραμματισμός και η σφαιρική αξιολόγηση έδωσαν νέα ώθηση ενδυναμώνοντας την συνέπεια στη διδασκαλία και την πιο σωστή καταγραφή της εικόνας και προόδου του κάθε μαθητή.  Στο μάθημα της μουσικής αξιοποιήθηκαν πρωτοποριακά διαδραστικά προγράμματα διδασκαλίας και αξιολόγησης με εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας.

6

Οικονομικών Μαθημάτων
(Συντονιστής: Τριμικλινιώτης Μιχάλης

 • Το περιβάλλον μάθησης αναπτύχθηκε με εμπλοκή των μαθητών σε εργασίες διερεύνησης και παρουσίασης στη τάξη, πάνω σε θέματα που διδάσκονταν με σκοπό να εφοδιάσει τους μαθητές με μαθησιακές δεξιότητες και να αναπτύξει τον τρόπο σκέψης και παρουσίασης.

Έγιναν προβολές ταινιών μικρού μήκους και ντοκυμαντέρ για θέματα που διδάσκονται στην Πολιτική Οικονομία, τα Εμπορικά και την Πρακτική Γραφείου. Τέτοιες προβολές είναι  « Η σταθερότητα των τιμών στην ΕΕ» , «Χρηματοπιστωτικές Αγορές», «Η εξέλιξη του Χρήματος», «Το τέρας του πληθωρισμού» , «Παραγωγή και Παραγωγικότητα», «Οι συνέπειες της Ανεργίας» κ.α .

 • Καθιερώθηκαν συχνά γραπτά διαγωνίσματα (ένα για κάθε ενότητα) για καλύτερη εμπέδωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας.
 • Έγινε σωστή διαχείριση του χρόνου διδασκαλίας με αποτέλεσμα την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης.  Δόθηκε ικανοποιητικός χρόνος για εφαρμογή και χρήση επαναληπτικών ασκήσεων  που όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν αποδοτικός.
 • Αναρτήθηκαν στις πινακίδες της τάξης γνωμικά και σοφά λόγια για τη μόρφωση, και προωθήθηκαν αξίες που συμβάλλουν στην μάθηση. 
 • Δόθηκε μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνίας υποστήριξη στους μαθητές για τις λύσεις ασκήσεων σε κατ’ οίκον εργασίες στο μάθημα Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας
 • Προετοιμασία μαθητών για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς

(Κυβερνητικές εξετάσεις και Λογιστική Ολυμπιάδα)

 • Οργανώθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρους που ασκείται η επιχειρηματικότητα με σκοπό την αξιοποίηση τους στη διαδικασία μάθησης και συγκεκριμένα στον Ελεγκτικό Οίκο KPMG.

Ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης, ενθάρρυνση της λειτουργίας της τάξης σε Ομάδες.
Αναπροσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας βάσει των νέων βιβλίων και του Νέου αναλυτικού προγράμματος.

7

Πληροφορική
(Συντονιστής: Τριμικλινιώτης Μιχάλης)

Δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας μέσα από τα Φύλλα Εργασίας και τα Σχέδια Μαθήματος που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού και της διδασκαλίας του μαθήματος. Μέσα από την διαδικασία της αξιολόγησης του μαθητή  και γενικά του μαθήματος φάνηκε η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Στο μάθημα της Κατεύθυνσης Πληροφορικής Β΄ Λυκείου έγινε ευρεία χρήση της διαδικτυακής τεχνολογίας ώστε να υπάρχει συνεχείς επικοινωνία των μαθητών με τον διδάσκοντα για ανταλλαγή απόψεων στα διδασκόμενα αντικείμενα. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτήσεων του εξεταστικού δοκιμίου των προαγωγικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε μια σχετική συνέπια στους βαθμούς τετραμήνων, διαγωνισμάτων και τελικών προαγωγικών εξετάσεων.

2ος Στόχος: Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.

1

Φιλόλογοι
(Συντονιστής: Κουζάλης Χαράλαμπος)

Αξιοποιώντας διάφορα κείμενα λογοτεχνίας και σειρά άλλων κειμένων στην Έκφραση-Έκθεση σε όλους τους θεματικούς κύκλους, δόθηκε έμφαση στον σεβασμό της διαφορετικότητας, το δικαίωμα της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ελευθερίας για όλους τους ανθρώπους. Στο μάθημα της Ιστορίας αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα τα κεφάλαια του Διαφωτισμού, της Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του ΟΗΕ,  των οργάνων και του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια των μαθημάτων της Β Λυκείου ανατέθηκαν εργασίες σε κάθε τετράμηνο με θάμα τον ρατσισμό και έγινε ανάλυση μελέτης.
Προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, αφιερώσαμε στα πλαίσια του μαθήματος των Νέων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου, ένα μάθημα με κείμενα σχετικά, προβολή διαφανειών και ταινίας. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και επεξεργάστηκαν τα κείμενα που τους ανατέθηκαν και αφού δούλεψαν αρχικά ομαδικά, στη συνέχεια εξάχθηκαν τα συμπεράσματα στην ολομέλεια της τάξης. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν άκρως εποικοδομητική και η ωριμότητα με την οποία προσέγγισαν οι μαθητές το θέμα, εντυπωσιακή.

2

Μαθηματικοί
(Συντονιστής: Τριμικλινιώτης Μιχάλης)

Σε ξεχωριστή δράση οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και δούλεψαν με θέμα της επιλογής τους που αφορούσε την εφαρμογή των Μαθηματικών σε σχέση με ένα τομέα του ενδιαφέροντός τους. Η εργασία έγινε σε εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου ώστε να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές: χρήση Η/Υ για έρευνα, πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθοδήγηση και υποστήριξη από τους καθηγητές τους. Κάθε μέλος της ομάδας συμμετείχε ισότιμα και μέσα από τη συνεργασία έγινε αποδεκτή και σεβαστή η συμβολή του.

3

Θετικών Επιστημών
(Συντονίστρια: Χριστοφόρου Ζαντή Μαρία)

Συμμετοχή μαθητών σε συνέδρια, μαθητικούς διαγωνισμούς, Ευρωπαϊκά προγράμματα .. όπως: Ολυμπιάδες, Συνέδριο θετικών επιστημών, Ιατρικό συνέδριο Λανιτείου Λυκείου, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Parisse, …)

4

Ξένων Γλωσσών και Εικαστκών τεχνών με τη γενικότερη συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων
(Συντονίστρια: Νικολάου Πόπη)

Οι ακραίες τάσεις, οι βιαιοπραγίες και η τρομοκρατία, που έχουν εξαπλωθεί στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αποτελούν ακραία δείγματα φανατισμού, μισαλλοδοξίας και προσπάθειες νομιμοποίησης της βίας ως μέσου υπεράσπισης ιδεολογιών. Οι κυβερνήσεις των χωρών αναζητούν λύσεις σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης, αλλά οι μακροπρόθεσμες λύσεις πρέπει να αναζητηθούν στην εκπαίδευση. Όλοι  πρέπει να σταθούμε στο ύψος των παγκόσμιων περιστάσεων, και να διασαλπίσουμε παντού στην οικουμένη, το πανανθρώπινο αίτημα, για την προάσπιση της Ειρήνης. Αυτού του υπέρτατου αγαθού, που δοκιμάζεται σήμερα σκληρά. Η Ιστορία μιλά καθημερινά, και με αμείλικτες εικόνες… Ενώ το σώμα του πλανήτη παραμένει βαθειά πληγωμένο και ματωμένο, μετά από τόσους πολέμους, την ίδια ακριβώς ώρα, αναρίθμητοι άνθρωποι αναζητούν απεγνωσμένα τη σωτηρία τους.
Η Σχολή Μιτσή ως Σχολείο-Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  οργάνωσε:

1.Βιωματικό εργαστήρι με θέμα:
Τρομοκρατία, ανασφάλεια και τρόποι διαχείρισης
Τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες της Β΄ Λυκείου από τη Σχολή μας και από τα Σχολεία Σολέας, Αγρού και Ομόδους. Θέμα της συζήτησης ήταν η τρομοκρατία, οι συνέπειές της και τρόποι αντιμετώπισής της.
2. Γλυπτό
«Ειρήνη»
Το δικό μας περιστέρι, καμωμένο από ανθρώπινες φιγούρες, για να απλώσει τις φτερούγες του χρειάζεται τον κάθε ένα από μας. Χρειάζεται να δώσουμε τα χέρια, να σταθούμε πλάι-πλάι, μια δυνατή γροθιά κατά της παγκόσμιας τρομοκρατικής απειλής.
3.Δρώμενο-ψηφιδωτό
Σταυροδρόμι πολιτισμών
Γεφυρώνουμε Ηπείρους και πολιτισμούς. Συμμετοχή στο 40ο Παγκύπριο Συμπόσιο των εταιρικών Σχολείων UNESCO, με δρώμενο-ψηφιδωτό με τίτλο «Σταυροδρόμι πολιτισμών», «Πάφος 2017», πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
4.Βίντεο
Α. Παραγωγή βίντεο μαθητών της Β Λυκείου με θέμα την αποδοχή του διαφορετικού ανθρώπου.
Β. Παραγωγή βίντεο μαθητών της Β Λυκείου επηρεασμένο από το έργο «Ειρήνη» .
5.Βίντεο- βιωματικό μάθημα
Πλατεία Ειρήνης
Βιωματικό μάθημα με μαθητές του Ελεύθερου Προοπτικού Σχεδίου. Έρευνα, βίντεο και παρουσίαση στα πλαίσια του προγράμματος «Σχολείο Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
6. Παραμύθι
Λέμυ-Θου
Συγγραφή και Εικονογράφηση παραμυθιού με τίτλο Λέμυ-Θου, για το «Σχολείο Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Η ειρήνη  έχει...τον προορισμό της
7. Περιστέρια
Εικαστική δράση
Είναι νωπές οι μνήμες από το έγκλημα στην Κύπρο, με την συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους της και δη μιας χώρας -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και την ανάκτηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μια ειρήνη που συνεχίζει να... πολεμάει.
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να μεταφέρει με τρόπο λιτό και απέριττο την επιθυμία  κάθε απλού άνθρωπου για επικράτηση της Ειρήνης στο τόπο  μας, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Ως σύμβολο της ειρήνης χρησιμοποιείται το περιστέρι,  το οποίο είναι φτιαγμένο από χαρτί,  υλικό ευτελές, αναλώσιμο και προσωρινό, όπως  η ειρήνη,  η οποία είναι εύθραυστη. Η Ειρήνη χρειάζεται φροντίδα και αγώνα για να διατηρηθεί.
8.Χέρι-χέρι για την Ειρήνη
Χορευτικό δρώμενο
Διδαχή Χορογραφίας και δημιουργία σκηνικών κοστουμιών για το χορευτικό δρώμενο στο Δημαρχείο Λεμεσού μέσα στα πλαίσια για το «Σχολείο Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

9. Συνθήκες της Ευρώπης
Ενημερωτικά έντυπα
Ενημερωτικά έντυπα για την ενημέρωση και κατανόηση των μαθητών και του κοινού της περιφέρειας, για την σημασία των συνθηκών της Ευρώπης και για την διασφάλιση της Ειρήνης, μέσα στα πλαίσια του «Σχολείου Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
10. Περιστέρια
Κονκάρδες
Δημιουργία χάρτινων κονκάρδων με την τεχνική ορινκαμη ,για την ευαισθητοποίηση των καλεσμένων, στην εκδήλωση για την ήμερα της Ευρώπης και την εκδήλωση στο Δημαρχείο Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια του «Σχολείου Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

5

Οικ.Οικονομίας
Θεάτρου
Θρησκευτικών
Μουσικής
(Συντονιστής: Κακογιάννης Κώστας)

Η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας προωθήθηκε μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων και βιωματικά μέσω της σύνθεσης, τραγουδιών, ορχηστρικών κομματιών και της παραγωγής βιντεοκλίπ με αυτή την θεματολογία. Σχεδόν όλα τα παιδιά του σχολείου συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις την παραγωγή και τα γυρίσματα των τραγουδιών "ΡΙΡΙΙΚΟΣ 2" και "ΚΑΤΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΤΩΡΑ" των οποίων η θεματολογία αφορά τον 2ο στόχο της χρονιάς.

6

Οικονομικών Μαθημάτων
(Συντονιστής: Τριμικλινιώτης Μιχάλης

Οι μαθητές ετοίμασαν και ανάρτησαν στις πινακίδες της τάξης το Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού.
Συζητήθηκαν στη τάξη και αναπτύχθηκαν θέματα, τόσο κατά την ώρα μαθήματος όσο και την ώρα Υ/Τ,  για Φυλετικές Διακρίσεις, δικαιώματα του παιδιού , κακοποίηση και σχολικό εκφοβισμό.
Μέσα από το μάθημα της Δακτυλογραφίας, προωθήθηκαν θέματα για δακτυλογράφηση που ενημέρωναν και προβλημάτιζαν τους μαθητές γύρω από ρατσιστικές συμπεριφορές, ισότητα και σεβασμό προς τη διαφορετικότητα, τη μετανάστευση, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

7

Πληροφορική
(Συντονιστής: Τριμικλινιώτης Μιχάλης)

Μέσω εργασιών που ανατέθηκαν στους μαθητές  στα πλαίσια του μαθήματος (PowerPoint) προωθήθηκε ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση για τον ρατσισμό, την ισότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

3ος Στόχος: Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές δράσεις, στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

1

Φιλόλογοι
(Συντονιστής: Κουζάλης Χαράλαμπος)

Στο μάθημα της Ιστορίας εντάχθηκε υλικό (εκτός εξεταστέας ύλης) που αφορά τον παγκόσμιο πολιτιστικό πλούτο και συνδέθηκε η παραγωγή έργων τέχνης κάθε μορφής με τα ιστορικά και κοινωνικά δεδομένα κάθε εποχής. Ως παράλληλα κείμενα προτάθηκαν έργα της παλαιότερης και νεότερης παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος των Νέων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου και επεξεργαζόμενοι το θεματικό κύκλο της Γλωσσομάθειας, αναφερθήκαμε διεξοδικά στην αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και ευρύτερα στο σεβασμό της πολυμορφίας των πολιτισμών. Διαχειριστήκαμε επίσης σχετικά κείμενα και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. 

2

Μαθηματικοί
(Συντονιστής: Τριμικλινιώτης Μιχάλης)

Στα πλαίσια του 3ου στόχου σχετικά με την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Ευρώπης σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό πλούτο της Πάφου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2017, ενθαρρύναμε τους μαθητές να βρουν συσχετισμούς μεταξύ των γεωμετρικών κατασκευών σε αρχαία μνημεία σε Πάφο και Ευρώπη.

3

Θετικών Επιστημών
(Συντονίστρια: Χριστοφόρου Ζαντή Μαρία)

Η αναφορά και οι πληροφορίες που δίνονταν για τους επιστήμονες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιστήμης μας, αναδείκνυαν κάθε φορά τη χώρα του επιστήμονα και τον πολιτισμό της. Αυτό ενέπνεε σεβασμό για την αξιοσύνη των ανθρώπων κάθε χώρας και αναδείκνυε την πολυμορφία των πολιτισμών τους.

4

Ξένων Γλωσσών και Εικαστκών τεχνών με τη γενικότερη συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων
(Συντονίστρια: Νικολάου Πόπη)

1. Δρώμενο-ψηφιδωτό
Σταυροδρόμι πολιτισμών
Γεφυρώνουμε Ηπείρους και πολιτισμούς. Συμμετοχή στο 40ο Παγκύπριο Συμπόσιο των εταιρικών Σχολείων UNESCO, με δρώμενο-ψηφιδωτό με τίτλο «Σταυροδρόμι πολιτισμών», «Πάφος 2017», πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Αν όλοι οι άνθρωποι είναι ενωμένοι σε ένα σκοπό μπορούν να καταφέρουν πολύ περισσότερα, πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα παρά όταν είναι χώρια. Ας σκεφτούμε κάτι απλό. Πώς θα ήταν ένα ψηφιδωτό αν οι ψηφίδες του είχαν όλες το ίδιο χρώμα; Το ίδιο σχήμα; Τοποθετημένες στην ίδια ευθεία; Θα είχε ομορφιά; Θα είχε ενδιαφέρον; Θα είχε λόγο ύπαρξης; Τότε; Γιατί έχουμε την τάση να θέλουμε να είναι όλοι ίδιοι με μας για να είναι μαζί μας; Κοντά μας; Σκεφτήκαμε ποτέ ότι οι διαφορές μας είναι που κάνουν τον κόσμο ομορφότερο; Κάποιος μας έπλασε αλλιώτικα τον καθένα για κάποιο λόγο. Μήπως για να ομορφύνουμε τον κόσμο; Μήπως ακόμα κι η πιο μικρή, η πιο ξεθωριασμένη ψηφίδα έχει να προσφέρει κάτι; Ναι, όντως έχει. Εμείς όμως; Γιατί το αγνοούμε καθημερινά αυτό; Γιατί χωριζόμαστε σε κατηγορίες και μετά σε υποκατηγορίες και η μια να μη θέλει να έχει επαφή με την άλλη; Αλλού οι άσπρες, αλλού οι μπεζ, αλλού οι κίτρινες, αλλού οι μαύρες ψηφίδες.
2. Συμμέτοχη στων 6ο Παγκύπριο Διαγωνισμό Εικαστικών τεχνών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017 με θέμα Γεφυρώνουμε Ηπείρους και πολιτισμούς »
Γλυπτό-ΕΙΡΗΝΗ
Το δικό μας περιστέρι, καμωμένο από ανθρώπινες φιγούρες, για να απλώσει τις φτερούγες του χρειάζεται τον κάθε ένα από μας. Χρειάζεται να δώσουμε τα χέρια, να σταθούμε πλάι-πλάι, μια δυνατή γροθιά κατά της παγκόσμιας τρομοκρατικής απειλής.
3. Η Ζωή μετά Θάνατον
Επιλογή Ζωγραφικού πινάκα της Β.Δ εικαστικού κα Πόπη Νικόλαου μέσα του πλαίσιο του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017 με θέμα Γεφυρώνουμε Ηπείρους και πολιτισμούς »
Οι δύο Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του 2017 συνεργάζονται σε μια μεγάλης έκτασης έκθεση που πραγματεύεται τον θάνατο, τη ζωή μετά και το πένθος. Την έκθεση στο Aarhus και την Πάφο συνδιοργανώνουν το Μουσείο Moesgaard (MoMu) του Aarhus και η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Η έκθεση διερευνά συνήθειες και έθιμα γύρω από τον θάνατο καθώς και τις δοξασίες για τους νεκρούς στην Κύπρο, τη Δανία και αλλού. Η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών δημιουργεί έναν ειδικό χώρο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ομώνυμης έκθεσης (και, μάλιστα, σε ένα τόσο εμβληματικό μουσείο) στο Aarhus. Εδώ περιλαμβάνονται κυπριακά εκθέματα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, αλλά και σύγχρονες εικαστικές δημιουργίες από Κύπριους και Δανούς καλλιτέχνες, την επιμέλεια των οποίων έχει η εικαστικός Ditte Lyngkær Peders, από τη Δανία.

5

Οικ.Οικονομίας
Θεάτρου
Θρησκευτικών
Μουσικής
(Συντονιστής: Κακογιάννης Κώστας)

Μέσω του μαθήματος της μουσικής, τα παιδιά της Σχολής μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αναπτύξουν το αίσθημα του αλληλοσεβασμού προς τις αδελφές χώρες της Ευρώπης μέσω ειδικών μουσικών αφιερωμάτων. Μελετήσαμε τους συνθέτες, τους χορούς, τους ρυθμούς, την παραδοσιακή μουσική και τα όργανα των χωρών αυτών αναδεικνύοντας τόσο τη διαφορετικότητα όσο και τα πολλά στοιχεία που μας δένουν.
Στην εδική εκδήλωση "Ημέρα της Ευρώπης" εκτός από τα διάφορα τραγούδια που παρουσιάστηκαν από τους Ορειβάτες, δυο παιδιά της σχολής μας συνέθεσαν και εκτέλεσαν μουσικά έργα με θεματολογία την Ευρώπη.

6

Οικονομικών Μαθημάτων
(Συντονιστής: Τριμικλινιώτης Μιχάλης

Προβολή του ντοκυμαντέρ « Η μεγάλη θεά της Κύπρου» μια ιστορική διαδρομή για την θεά Αφροδίτη που συνδέεται στενά με την πόλη της Πάφου.
Ανακοινώσεις και ενημέρωση των μαθητών για τις διάφορες εκδηλώσεις  του «Πάφος 2017»

Διαχρονικός Στόχος: Δεν Ξεχνώ

1

Γενικές Δράσεις όλων των ειδικοτήτων

Στις επετειακές εκδηλώσεις τα παιδιά προβληματίζονται, θυμούνται ξανά την ιστορία της Πατρίδας τους και τους αγώνες των ηρώων της, προσπαθούν να καταλάβουν τα σωστά και τα λάθη που έγιναν, μαθαίνουν να την αγαπούν και να μην ξεχνούν τα σκλαβωμένα μέρη μας.
Η δράση που αναφέρεται πιο πάνω «Περιστέρια» στο σπίτι της Συνεργασίας στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας εντάσσεται και στα πλαίσια του διαχρονικού στόχου «Δεν Ξεχνώ». . Χάρτινα περιστέρια origami δεμένα με μπαλόνια αφέθηκαν στον ουρανό ως σύμβολο ειρήνης στον τόπο μας.
Το μουσικό σχήμα «Ορειβάτες» όσο και άλλα παιδιά της Σχολής μας συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις των τραγουδιών "Γιατί;" και "Σώσον τον Λαόν Σου" με θεματολογία τον στόχο "Δεν Ξεχνώ" τα οποία προβλήθηκαν από διάφορους ραδιοσταθμούς της Κύπρου.

Γενικότερα ανεξαρτήτως ειδικότητας αναφορικά με τον πρώτο στόχο έγιναν τα ακόλουθα:

2.   Δράσεις Επιτροπών

1

Επιτροπή Πρόνοιας, Εθελοντισμού, Πορείας Μακαρίου & Αιμοδοσίας
Επισημαίνει τα παιδιά που έχουν ανάγκη βοήθειας για ειδικούς λόγους. Καταρτίζει κατάλογο με τους άπορους μαθητές του σχολείου για το Χριστουγεν-νιάτικο και το Πασχαλινό βοήθημα και οργανώνει φιλανθρωπικές αγορές και άλλες εκδηλώσεις εθελοντισμού. Προωθεί τον εθελοντισμό και την προσφορά   στο συνάνθρωπο. Βοηθά στις δράσεις διαφόρων φιλανθρωπικών οργανώσεων και διοργανώνει επισκέψεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Βοηθά και καθοδηγεί μαθητές του Σχολείου και χρησιμοποιεί διάφορες δράσεις για την καλλιέργεια σεβασμού, ευθύνης, αλληλεγγύης ανάμεσα σε μαθητές, καθηγητές και γονείς.
Πορεία Αοχ.Μακαρίου Γ΄
Διανέμει τα δελτία εισφοράς της Πορείας Αρχ. Μακαρίου Γ και συγκεντρώνει τα χρήματα.
Αιμοδοσίας. Διοργανώνει τις αιμοδοσίες στο Σχολείο
Μέλη
Ιωάννου - Λουκαϊδου Στέλλα
Χριστοφόρου-Ζαντή Μαρία
Τραπεζάρης Μάριος
Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Γιαννούδη Γεωργία
Παπαδοπούλου Ιωάννα
Ζήνωνος Θέκλα
Μιχαήλ Αντωνία
Μιχαηλίδου  Χρύσω
Μαρκίδης  Ερρίκος

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

1. Έρανος ΠΑΣΥΚΑΦ

2. Ραδιομαραθώνιος

3. Αιμοδοσία

 

 

4. Έγιναν συνεδριάσεις για:
α)  Δημιουργία καταλόγου μαθητών με οικονομικές δυσκολίες.
β) Δημιουργία ταμείου Προνοίας μέσα από διάφορες δραστηριότητες:
παζαράκια με γλυκά, κρέπες, πασχαλινές λαμπάδες.

5. Συλλογή τροφίμων πριν τις Εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα τα οποία δόθηκαν στις οικογένειες των μαθητών με οικονομικές δυσκολίες.

6. Στις οικογένειες των μαθητών με οικονομικές δυσκολίες δόθηκε και επιταγή αξίας €60,00 πριν τις Εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

7. Μαθητές με την συνοδεία της κ. Ιωάννας Παπαδοπούλου επεσκέφθησαν το Ίδρυμα Θεοτόκος και πρόσφεραν διάφορα εδέσματα και δώρα.

8. Πορεία Μακαρίου

9. Ιδιώτης προσέφερε δωρεάν κατεψυγμένα είδη στις οικογένειες των άπορων μαθητών.

10. Έρανος για τα στηθικά νοσήματα.

Οκτώβριος 2016

Οκτώβριος 2016

21 Νοεμβρίου 2016

 

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

 

 

 

 

Δεκέμβριος 2016

 

 

 

 

Ιανουάριος 2017

 

 

 

Ιανουάριος 2017

Παροχή βοήθειας σε μαθητές με οικονομικές δυσκολίες.

Καλλιέργεια του αισθήματος αλληλεγγύης, προσφοράς και σεβασμού προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

 Ανάπτυξη του αισθήματος της συνεργασίας.

Καλλιέργεια  αισθήματος  αλληλεγγύης και  προσφοράς.

Παροχή βοήθειας σε πάσχοντες συνανθρώπους μας.

2

Επιτροπή κοσμητείας & Φιλοξενίας
Φροντίζει για την ευπρεπή τοποθέτηση των εγκυκλίων και ανακοινώσεων στην πινακίδα του Καθηγητικού Συλλόγου καθώς και για την καλαίσθητη εμφάνιση της αίθουσας. Επιλαμβάνεται των λεπτομερειών που σχετίζονται με θέματα φιλοξενίας και δεξιώσεων όπως προσκλήσεις, υποδοχή προσκεκλημένων, οργάνωση δεξιώσεων, σχέσεις προσωπικού κ.α.

Μέλη
Ιωάννου - Λουκαϊδου Στέλλα
Νικολάου Πόπη
Παπαδοπούλου Ιωάννα
Μιχαήλ Αντωνία
Ιωαννίδου Ζωή

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

Η Επιτροπή λειτούργησε σε όλες τις περιπτώσεις όπου στη Σχολή έγιναν εκδηλώσεις, γιορτές και ιδιαίτερα στο Μνημόσυνο του Δημοσθένη Μιτσή.
Η εμφάνιση των πινακίδων ανακοινώσεων της Σχολής ήταν άριστη.

Κατά τη διάρκεια του έτους

Σύσφιξη σχέσεων και δημιουργία καλού κλίματος μεταξύ συναδέλφων και προβολή της καλής εικόνας της σχολής προς τα έξω.

3

Επιτροπή Εορτασμών & Εκδηλώσεων
Προγραμματίζει και οργανώνει τους σχολικούς εορτασμούς και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.   Επιλέγει τα κείμενα, τραγούδια, χορούς και έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των διαφόρων   προγραμμάτων (τεχνικά μέσα, εκτύπωση προγραμμάτων, θέσεις μαθητών και προσκεκλημένων, τάξη υποδοχή κ.λ.π.).
Μέλη
Κώστας Κακογιάννης
Κουζάλης Χαράλαμπος
Παπαδοπούλου Ιωάννα
Μιχαήλ Αντωνία

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

1. Ημέρα ανεξαρτησίας Κυπριακής Δημοκρατίας
2. Επέτειος 28ης Οκτωβρίου Αντωνία Μιχαήλ - Οργάνωση
3. Εκδήλωση αφιέρωμα στον Δημοσθένη Μιτσή
4. Καταδίκη του Ψευδοκράτους.
5. Χριστουγεννιάτικη γιορτή
6. Εορτασμοί για την Τσικνοπέμπτη
7. Μνήμη Γρηγόρη Αυξεντίου
8. Επέτειος 25ης  Μαρτίου & 1ης Απριλίου
Μαρκίδης Ερρίκος:
Οργάνωση
Μιχαήλ Αντωνία: Διδασκαλία χορών - Οργάνωση
9. Εκδήλωση για τη Μέρα της Ευρώπης
10. Ημέρα Τραγουδιού

30/9/2016

27/10/2016

Νιόβρης 2016

15/11/2016

23/12/2016

21/2/2017

 

24/3/2017

30/3/2017

12/5/2017

Στόχος ήταν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις όλα τα παιδιά του σχολείου. Αυτό επιτεύχθηκε στο μέγιστο στις 28 Οκτωβρίου όπου με τις 7 χορωδίες που παρουσιάστηκαν συμμετείχαν όλα τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους.
Στην εκδήλωση καταδίκης του ψευδοκράτους δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν εξολοκλήρου από μόνοι τους την εκδήλωση καλλιεργώντας έτσι τις οργανωτικές τους ικανότητες και το αίσθημα ευθύνης.
Κατά την εκδήλωση της "Ημέρας Τραγουδιού" καθηγητές και μαθητές της Σχολής μας τραγούδησαν παρέα επενδύοντας έτσι σε ένα κλίμα ευφορίας, συνδημιουργίας και αλληλοσεβασμού μεταξύ καθηγητών και μαθητών

 

 

4

Επιτροπή Εκδρομών και Ομίλων
Προγραμματίζει και οργανώνει εκδρομές και επισκέψεις. Εξασφαλίζει τα λεωφορεία και ελέγχει την ασφάλεια τους. Προετοιμάζει    κατατοπιστικά φυλλάδια, χάρτες και σχεδιαγράμματα για τις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο και έχει την ευθύνη για την παροχή Πρώτων Βοηθειών στις εκδρομές.
Κατανέμει τους μαθητές σε ομίλους και ελέγχει τις δραστηριότητες τους.
Μέλη
Χριστοφόρου Ζαντή Μαρία
Κυπριανού Σπυρούλλα
Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Ιωαννίδου Ζωή
Παναγή Γιαννάκης
Καπετανάκης Εμμανουήλ

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

Οργανώθηκε εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εκδρομή στην πόλη της Λεμεσού. Περιήγηση στην παλιά πόλη (παλιό λιμάνι, κάστρο, μιναρέ, Δημαρχείο, ΤΕΠΑΚ, Δημόσιο Κήπο και Ζωολογικό κήπο για ξεκούραση και φαγητό).
Η τελική εκδρομή του σχολείου αντικαταστάθηκε με δραστηριότητες στο σχολείο αντί της Τσικνοπέμπτης που ματαιώθηκε λόγω χιονόπτωσης. Έτσι εξοικονομήθηκε μια μέρα για μαθήματα αφού χάθηκαν αρκετές μέρες λόγω χιονιών.
Εκδρομή στο εξωτερικό της Α΄ Λυκείου.

 

 

Τελική εκδρομή της Γ΄ Λυκείου.

 

19/01/2017

 

 

 

21/02/2017

 

 

31/03/2017 –08/04/2017

 

 

05/05/2017

Να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να γνωρίσουν το φυσικό, ιστορικό, πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον του τόπου μας.

 

 

 

Σκοπός της εκδρομής στο εξωτερικό ήταν η γνωριμία της ιστορίας, των μνημείων, των έργων πολιτισμού του φυσικού  περιβάλλοντος και της σύγχρονης ζωής των Ευρωπαϊκών χωρών: Γαλλίας, Γερμανίας, Ελβετίας.

Σκοπός να βρεθούν όλοι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου σε μια τελευταία εκδρομή μαζί, να περάσουν καλά, να αναπολήσουν παλιές σχολικές στιγμές, να αποχαιρετιστούν μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον και να επισφραγίσουν έτσι το τέλος της σχολικής τους ζωής.

5

Οικολογικού Σχολείου και Περιβαλλοντικής
Αγωγής
Δραστηριοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Οικολογικά Σχολεία και ευαισθητοποιεί τους μαθητές σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Διοργανώνει
επισκέψεις σε περιβαλλοντικά κέντρα. Κάνει εισηγήσεις για τη βελτίωση και τον εξωραϊσμό του σχολικού χώρου (κοινόχρηστοι χώροι-αίθουσες-αυλή-γήπεδα και κήπος).
Υποβάλλει εισηγήσεις για θέματα καθαριότητας και διοργανώνει διαγωνισμό καθαριότητας μεταξύ των τμημάτων του Σχολείου.
Μέλη
Κώστας Κακογιάννης
Νικολάου Πόπη
Ιωαννίδου Ζωή
Μιλτιάδου  Θεοδώρα
Καπετανάκης Εμμανουήλ
Χριστοδούλου Γεώργιος
Μωραΐτης Αθανάσιος-Σπυρίδων

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

1.  Στα πλαίσια του "Γ΄ Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για το Περιβάλλον" προκηρύχτηκε  διαγωνισμός αφίσας.
2. Μελέτη μονοπατιού της φύσης.
3. Δημιουργία βιβλίων με ενδημικά φυτά και ζώα της Κύπρου
4. Μελέτη της ρύπανσης στη περιοχή της Λεμύθου.
5. Δημιουργία σύντομης ταινίας για ευαισθητοποίηση κατά της ρύπανσης. 

 

 

 

Φεβ.-Απρ.2017

Ευαισθητοποίηση σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον
Σύνδεση περιβαλλοντικής αγωγής με διδακτικούς στόχους και αναλυτικά προγράμματα.

6

Επιτροπή Βραβείων & Διπλωμάτων/Στατιστικής και Ερευνών
Έχει την ευθύνη της κατάταξης των μαθητών για τα βραβεία και αριστεία. Διεξάγει έρευνα αποτελεσμάτων της Σχολικής Μονάδας και οποιαδήποτε άλλη έρευνα της ανατεθεί. Ετοιμάζει τα τιμητικά διπλώματα.
Μέλη
Τριμικλινιώτης Μιχαήλ
Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Ιωαννίδου Ζωή
Κυπριανού Σπυρούλλα
Σαντή Ελένη
Γαβριήλ - Κούβαρη Νίκη
Μιλτιάδου Θεοδώρα

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

1. Η επιτροπή ασχολήθηκε με την εξαγωγή του αγήματος που φέτος τροποποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συμμετέχουν και οι μαθητές του Γυμνασίου. Η επιλογή των μαθητών που θα κρατούν το Λάβαρο και την Ελληνική Σημαία έγινε μεταξύ των αρίστων μαθητών του Λυκειακού κύκλου ενώ η επιλογή για την Κυπριακή Σημαία μεταξύ των αρίστων μαθητών του Γυμνασιακού κύκλου. Οι παραστάτες επιλέχθηκαν μεταξύ των αρίστων μαθητών και των δύο κύκλων.

2. Στα πλαίσια της Στατιστικής Έρευνας, η επιτροπή βοήθησε την Σχολική Μονάδα στη επεξεργασία δεδομένων που προήλθαν από έρευνα που έγινε από την Σχολική Μονάδα ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης μαθητών και προσωπικού στο σύστημα Ηλεκτρονικής διοίκησης της Μονάδας

(3) Η επιτροπή βοήθησε στη διοργάνωση εκ μέρους των Κ.Ι.Ε. Λεμύθου έρευνας συνυφασμένη με το Ωράριο λειτουργίας των Κ.Ι.Ε. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποστάληκαν στην Διεύθυνση των Κ.Ι.Ε. στο Υ.Π.Π.

(4) Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των βαθμών των τετραμήνων και εξετάσεων ανέδειξε τους μαθητές υποψήφιους για βράβευση στα διάφορα θέματα στα οποία προσφέρεται κάποιο βραβείο.

 

Οκτώβρης 2016

 

 

 

 

 

 

Νοέμβριος 2016

 

 

 

Φεβρουάριος 2017

 

 

 

Μάιος – Ιούνιος 2017

 

7

Επιτροπή Εξετάσεων -ΚΣΑ
Μέλη
Τριμικλινιώτης Μιχαήλ
Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Ιωαννίδου Ζωή

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

Οι εργασίες της επιτροπής επικεντρώθηκαν στην κατάρτιση του προγράμματος προαγωγικών εξετάσεων, την κατάρτιση του προγράμματος επιτηρήσεων των προαγωγικών εξετάσεων και τις δραστηριότητες που χρειάζονται να γίνουν για την ομαλή διεξαγωγή των θεμάτων των Παγκύπριων εξετάσεων.
Στη Σχολή λειτούργησε Κέντρο Συλλογής Αιτήσεων (Κ.Σ.Α.) στο οποίο συλλέχθησαν οι προτιμήσεις των εξεταζόμενων μαθημάτων κάθε μαθητή. Τα δεδομένα αυτά αποστάληκαν στο Υ.Π.Π. ώστε να γίνουν οι κατάλογοι των Παγκυπρίων Εξετάσεων

 

Μάιος - Ιούνιος 2017

 

 

 

 

 

Μάρτιος 2017

 

8

Επιτροπή Μαθητικής Αυτοδιοίκησης
Οργανώνει τις εκλογές των μαθητών και καταρτίζει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς.
Εισηγείται τρόπους αυτοδιοίκησης των τμημάτων.
Μέλη
Ιωάννου - Λουκαϊδου Στέλλα
Υπεύθυνοι Τμημάτων

 

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

1. Διεξήχθησαν οι εκλογές για:
α) Μαθητικά Συμβούλια των τάξεων.
β) Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο (ΚΜΣ).
γ) Παιδοβουλευτή.
2. Εποπτεία και οργάνωση των συναντήσεων του ΚΜΣ.
3. Εποπτεία συναντήσεων εκπροσώπων του ΚΜΣ με ΕΣΕΜ, ΠΣΕΜ και Διαχειριστικό Συμβούλιο.

Οκτώβριος 2016

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

1. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
2. Σωστή μεταφορά και τεκμηρίωση αιτημάτων.

9

Επιτροπή ελέγχου σχολικού κυλικείου
Παρακολουθεί τη λειτουργία του κυλικείου σε συνεργασία με το Κ.Μ.Σ. και τους εφημερεύοντες καθηγητές και ελέγχει την
ποιότητα, ποσότητα και τις τιμές των ειδών που πωλούνται στους μαθητές. Εισηγείται τρόπους για την καλύτερη λειτουργία του κυλικείου, για τον εμπλουτισμό και διαφοροποίηση των ειδών που πωλούνται στην καντίνα και ελέγχει την καθαριότητα.
Μέλη
Χριστοφόρου Ζαντή Μαρία
Κυπριανού Σπυρούλα
Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Ιωαννίδου Ζωή
Λουκαΐδης  Χαράλαμπος
Χριστοδουλίδου Δανάη
Χριστοδούλου Γιώργος

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

1. Η επιτροπή επισκεπτόταν και έλεγχε κατά τακτά χρονικά διαστήματα το κυλικείο ως προς τις τιμές και τον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο. Έλεγχε τα είδη που προσφέρονταν αν πληρούσαν τις πρόνοιες των περί «υγιεινής τροφίμων γενικών κανονισμών» και αν ήταν εγκεκριμένα από το συμβούλιο Τροφίμων του Υπουργείου Υγείας.

 • Τα συσκευασμένα τρόφιμα έπρεπε να φέρουν τις απαραίτητες σημάνσεις
 • Επίσης την υγιεινή και την καθαριότητα του κιλικίου,
 • την καταλληλότητα των ψυγείων και των θερμοκρασιών τους. 

2. Συνεργαζόταν με το ΚΜΣ και τον Διαχειριστή του κυλικείου, πρότεινε η ίδια λύσεις σε κάποια προβλήματα, παρακολουθούσε αν τα αιτήματα των παιδιών γίνονταν αποδεκτά μέσα σε λογικά πλαίσια από τον Διαχειριστή. Συνεργαζόταν με τα παιδιά και προσπαθούσε για το καλύτερο.

3. Προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της εκπροσώπου των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας για την επιθεώρηση του κυλικείου.

Σεπτέμβριος 2016

 

Δεκέμβριος του 2016

 

Φεβρουάριος 15/02/2017

 

Απρίλιος 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάιος 2017

Η προσφορά  καλύτερων ειδών  διατροφής στα παιδιά και διασφάλιση της  καθαριότητας και υγιεινής των χώρων.

10

Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας, Πρόληψης Παραβατικότητας, Αγωγής Υγείας και Ασφάλειας
Πολιτικής Άμυνας: Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν την Πολιτική Άμυνα. Μεριμνά για την κάλυψη, διάσωση, προσφορά
Πρώτων Βοηθειών και διαφυγή των μαθητών και του προσωπικού σε περίπτωση σεισμού-πυρκαγιάς ή εχθρικής επίθεσης.
Πρόληψης Παραβατικότητας: Εισηγείται τρόπους πρόληψης της παραβατικότητας, δράσεις ενάντια σε ουσίες/κάπνισμα, δημιουργική απασχόληση στις κενές και επικοινωνίας με τους μαθητές
Αγωγή Υγείας: Πληθώρα δραστηριοτήτων με στόχο τη   δημιουργία κουλτούρας και Αγωγής Υγείας στους μαθητές/τριες.
Ασφάλειας: Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων  που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών στους σχολικούς χώρους (π.χ. ασφάλεια στα εργαστήρια)
Μέλη
Χριστοφόρου-Ζαντή Μαρία
Γιαννούδη Γεωργία
Ζήνωνος Θέκλα
Pigro Ελευθερία
Σαντή Ελένη
Παναγή Γιαννάκης
Θωμά Μάρω

Δράση Επιτροπής

Ημερομηνία

Στόχος - Αποτέλεσμα

1. Επιτροπή Πολιτικής Άμυνας
Άσκηση σεισμού πυρόσβεσης και διάσωσης εγκλωβισμένων μαθητών.
Η επιτροπή κατάρτισε και εφάρμοσε σχέδιο δράσης Πολιτικής Άμυνας του σχολείου, σύμφωνα με τις οδηγίες του γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας του Υ.Π. Φρόντισε για την ενημέρωση και εκπαίδευση καθηγητών, μαθητών και του υπόλοιπου προσωπικού. Έλεγξε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Διαμοίρασε υπευθυνότητες σε προσωπικό και μαθητές και επέλεξε ημέρα και ώρα όπου και εφάρμοσε με επιτυχία το σχέδιο δράσης που εκπόνησε.

2. Αγωγή Υγείας και Ασφάλειας.

Εκτός από τα προγραμματισμένα σεμινάρια από το Υ.Π. που γίνονται στα παιδιά για θέματα υγείας και ασφάλειας και τις οδηγίες που δίνονται από τους καθηγητές των εργαστηριακών μαθημάτων για σωστή χρήση και ασφάλεια των υλικών και οργάνων των εργαστηρίων, τα
παιδιά μας συμμετείχαν στο 10ο μαθητικό Ιατρικό Συνέδριο του Λανιτείου Λυκείου.
3. Πρόληψη παραβατικότητας
Μέσα στα πλαίσια του διημέρου του εκπαιδευτικού έγιναν:
Α. Παρακολούθηση της κινηματογραφικής ταινίας «Μεταξύ των τοιχών», με θέμα την καθημερινή ζωή ενός σχολείου με παραβατικότητα και την αντιμετώπιση της από τους καθηγητές .... Ακολούθησε συζήτηση.
Β. Παρακολούθηση του σεμιναρίου «Διαμεσολάβηση – Πρόληψη της παραβατικότητας» ,         κ. Έλενα Χατζηγέρου ΟΑΠ.

 

27/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/02/2017

 

 

23/01/2017

 

 

 

24/01/2017

Η προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών, γραμματειακού και βοηθητικού προσωπικού και των πολύτιμων εγγράφων του σχολείου σε περίπτωση εχθρικής ενέργειας ή οποιασδήποτε συμφοράς.

 

 

 

 

 

Στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά να σέβονται και να προστατεύουν το τους εαυτούς τους.

 

 

 

 

Στόχος η ενημέρωση και εκπαίδευση των συναδέλφων για πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παραβατικότητας στο σχολείο. 

11

Επιτροπή Εκδόσεων
Κουζάλης Χαράλαμπος

Η Επιτροπή Εκδόσεων αποφάσισε να εκδοθεί λεύκωμα με φωτογραφίες από δραστηριότητες εντός και εκτός της Σχολής.

3.      Συγγραφή επετειακών φυλλαδίων – Ομιλιών σε γιορτές και επετείους

Τίτλος φυλλαδίου

Συγγραφέας

Ήμερα μνήμης Ολοκαυτώματος - Φυλλάδιο

Μαρκίδης Ερρίκος

Ημέρα μνήμης πεσόντων τουρκικής εισβολής - Φυλλάδιο

Μιχαήλ Αντωνία

Παγκόσμια μέρα για το AIDS - Φυλλάδιο

Μιχαήλ Αντωνία

Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών – Φυλλάδιο - Πινακίδα

Γιαννούδη Γεωργία

Ημέρα του Ερυθρού Σταυρού - Φυλλάδιο

Ζήνωνος Θέκλα

Διεθνής Ημέρα Εκπαιδευτικού - Φυλλάδιο

Ιωαννίδου Ζωή

Επέτειος Ιδρύσεως του ΟΗΕ - Φυλλάδιο

Ιωαννίδου Ζωή

Εβδομάδα του Δέντρου - Φυλλάδιο

Ιωαννίδου Ζωή

Μνημόσυνο Δημοσθένη Μιτσή - Ομιλία

Μιχαήλ Αντωνία

Ημέρα της Ευρώπης ομιλία με τίτλο «ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΗ» - Ομιλία

Νικολάου Πόπη

4.      Διαγωνισμοί – Προγράμματα - Συνέδρια

Όνομα διαγωνισμού

Καθηγητής/τρια - Μαθητές

Αποτελέσματα-Βραβείο

6ος Παγκύπριος Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών 2017

Όνομα καθηγήτριας:
Νικολάου Πόπη
Ονόματα Μαθητριών:
Ευαγόρου Μαρία
Ευαγόρου Δήμητρα
Πολυδώρου Ράια
Μιχαήλ Μιχαέλλα
Πηλαβάκη Άντρη
Χρίστου Πηνελόπη

1ο Βραβείο στην κατηγορία γλυπτικής

Παγκόσμιος Διαγωνισμός Saatchi Gallery school art prize 2017

Στα 20 πρώτα Παγκόσμια από τις 24000 έργα 66 χωρών. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 4 Ιουλίου 2017

Σχολείο Πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όλοι οι καθηγητές και μαθητές της Σχολής με ανώτερο πρεσβευτή την κ. Νικολάου Πόπη

Πλακέτα Σχολείου Πρεσβευτής

Διαγωνισμός Ευρωπαϊκού δοκιμίου για τη Β΄ Λυκείου

Όνομα καθηγήτριας:
Μιχαήλ Αντωνία
Ονόματα Μαθητών:
Όλη η Β΄ Λυκείου

Τριβή με την ιδέα της Συνέχισης του οράματος της Ενωμένης Ευρώπης

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Euroquiz

Όνομα καθηγήτριας:
Μιχαήλ Αντωνία
Ονόματα Μαθητών:
Όλη η Β΄ Λυκείου

Διάκριση στην μαθήτρια Θεογνωσία Χριστοφίνα – Ταξίδι στο Στρασβούργο

Βουλή των Εφήβων»  που οργανώνει η Ελληνική Δημοκρατία

Όνομα καθηγήτριας:
Μιχαήλ Αντωνία
Ονόματα Μαθητών:
13 μαθητές από Β΄ Λυκείου

Διάκριση: Θεογνωσία Χριστοφίνα – Ταξίδι στην Αθήνα

Κυβερνητικές Εξετάσεις Δακτυλογραφίας  9/5/17

Όνομα καθηγήτριας:
Κυπριανού Σπυρούλλα
Όνομα Μαθήτριας:
Στεφάνου Σούλα

Η μαθήτρια είχε την ευκαιρία να μελετήσει και να προετοιμασθεί σε εξετάσεις εκτός σχολείου. 

Λογιστική Ολυμπιάδα  5/3/17

Όνομα καθηγήτριας:
Κυπριανού Σπυρούλλα
Ονόματα Μαθητριών:
Ευαγόρου Άντρη
Ευαγόρου Γεωργία
Χρίστου Πηνελόπη
Ονησιφόρου Ζωή

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν και να προετοιμασθούν για εξετάσεις εκτός του σχολείου τους. 
Διακρίθηκαν:
Ευαγόρου Άντρη
Χρίστου Πηνελόπη

Η σημασία της Γλωσσομάθειας

Ονόματα καθηγητών/τριών:
Θέκλα Ζήνωνος
Σόνια Εμμανουήλ
Μιράντα Σταύρου
Κώστα Βάσος
Γιαννούδη Γεωργία
Ονόματα Μαθητών/τριών:
Χρίστου Εφραίμ
Ευαγόρου Μαρία
Ευαγόρου Δήμητρα
Στυλιανού Ιωάννα

Βράβευση και των τεσσάρων μαθητών Γ΄ γυμνασίου

10ο Μαθητικό Ιατρικό Συνέδριο Λανιτείου Λυκείου 11/02/2017

Όνομα καθηγήτριας:
Χριστοφόρου Μαρία
Ονόματα μαθητών/τριών:
Χρίστου Παντελίτσα, Παναγιώτου Νταμιάν
Ιωάννου Βεατρίκη.

Οι γνώσεις που πήραν για ιατρικά θέματα με τα οποία συχνά έρχονται αντιμέτωποι οι νέοι
και τρόποι για να τα αποφύγουν ή απλά να τα αντιμετωπίσουν.

«Προστασία της ανθρώπινης υγείας και ιδιαίτερα της υγείας των εφήβων».

Ολυμπιάδα Χημείας Β΄ κατεύθυνσης 02/04/2017

Όνομα καθηγήτριας:
Χριστοφόρου Μαρία
Όνομα μαθήτριας:
Χρίστου Παντελίτσα,

Οι μαθητές ελέγχουν την αποτελεσματικότητα της μελέτης τους και των δυνατοτήτων τους. Αν επιτύχουν αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους ενώ ένα μέτριο αποτέλεσμα τους βοηθά να προβληματιστούν και να αναζητήσουν καλύτερο τρόπο μάθησης.

Ο ευγενής ανταγωνισμός με καλούς μαθητές τους βοηθά να προσανα-τολίσουν καλύτερα τις επιδιώξεις τους.

6ο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες 12/3/17 «Παρατήρηση Γραμμικών Φασμάτων Εκπομπής»

Όνομα καθηγητή:
Καπετανάκης Εμμανουήλ
Ονόματα μαθητών/τριών:
Αντωνίου Δημήτρης, Ευαγόρου Μαρία,
Ευαγόρου Δήμητρα, Θεοχάρους Δημήτρης, Νικολάου Σωκράτης,  Πολυδώρου Πλούταρχος, Χρίστου Παντελίτσα

Εισαγωγή των παιδιών σε πιο περίπλοκες, αλλά ταυτόχρονα και πιο «διασκεδαστικές» πλευρές της Φυσικής. Εγκλιματισμός στον τρόπο διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός επιστημονικού συνεδρίου.
Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και απόκτηση εμπειρίας σε παρουσιάσεις μπροστά σε κοινό διαφόρων ηλικιών.

6ο Παγκύπριο Συνέδριο Μαθητών Καθηγητών για τις Θετικές Επιστήμες 12/3/17
«Οι ευεργετικές ιδιότητες των άγριων μανιταριών της Κύπρου»

Όνομα καθηγητή: Χριστοδούλου Γιώργος
Ονόματα μαθητών/τριών:
Χρίστου Παντελίτσα
Παπαοδυσσέως Οδυσσέας
Παναγιώτου Ντάμιαν
Μενελάου Χριστίνα
Σάββα Λαμπρινή

Μαθηματική Σκυταλοδρομία
(ΚΥ.Μ.Ε) 29/01/2017

Όνομα καθηγήτριας: Μιλτιάδου Θεοδώρα

 • Ονόματα μαθητών/τριών:

Α’ Γυμνασίου:
1. Γαβριέλα Χριστοδούλου
2. Αναστασία Χριστοφή
3. Μνάσια Χριστοφίνα
Β’ Γυμνασίου:
1. Εύρος Νικολάου
2. Άννα Μαρία Ξενοφώντος
3. Νεοφύτα Χρίστου
Γ’ Γυμνασίου:
1. Δήμητρα Ευαγόρου
2. Μαρία Ευαγόρου
3. Εφραίμ Χρίστου

Οι μαθητές εξασκήθηκαν σε δύσκολα μαθηματικά προβλήματα και απέκτησαν μια σπουδαία εμπειρία η οποία θα τους φανεί χρήσιμη στη μελλοντική τους δράση & συμμετοχή σε παρόμοιου τύπου διαγωνισμούς

Επαρχιακός Διαγωνισμός Μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου
(ΚΥ.Μ.Ε) (12/11/2016)

Όνομα καθηγητή/τριας:
Μιλτιάδου Θεοδώρα,
Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Όνομα μαθητών:
Εφραίμ Χρίστου (Γ’ Γυμν.)

Έπαινος (5η θέση στην Επαρχία Λεμεσού)

Μαθηματική Ολυμπιάδα Α΄ Γυμνασίου
(ΚΥ.Μ.Ε) (30/04/2017)

Όνομα καθηγήτριας:
Μιλτιάδου Θεοδώρα
Ονόματα μαθητριών:
Δανάη Οικονόμου (Α’ Γυμνασίου)
Αναστασία Χριστοφή (Α’ Γυμνασίου)

Οι μαθητές εξασκήθηκαν σε δύσκολα μαθηματικά προβλήματα και απέκτησαν σπουδαία εμπειρία η οποία θα τους φανεί χρήσιμη στη μελλοντική τους δράση & συμμετοχή σε παρόμοιου τύπου διαγωνισμούς

Μαθηματική Ολυμπιάδα Β΄Λυκείου
(ΚΥ.Μ.Ε) (30/04/2017)

Όνομα καθηγητή/τριας:
Ιωαννίδου Ζωούλα,
Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Ονόματα μαθητών/τριών:
Χρίστου Παντελίτσα
Πολυδώρου Πλούταρχος
Θεοδώρου Κυριάκος

Ενασχόληση με δύσκολα μαθηματικά προβλήματα και προώθηση του ευγενή ανταγωνισμού

EUROPEAN SCHOOL RADIO
Πανελλήνιος διαγωνισμός σύνθεσης τραγουδιού (17/3/2017)

Όνομα καθηγητή:
Κακογιάννης Κώστας
Ονόματα μαθητών/τριών: 
ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ
Ιωάννου Βεατρίκη
Πηλαβάκη Ραφαέλλα
Στυλιανού Στυλιανός

Στον Πανελλήνιο μουσικό διαγωνισμό “EUROPEAN SCHOOL RADIO”  με πάνω από 300 συμμετοχές, τα τραγούδια των Ορειβατών “Το Μονοπάτι της Ζωής” και “Κάτι Γεννιέται Τώρα” προκρίθηκαν στα 10 καλύτερα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Διαγωνισμός ΜΕΡΑ του ΙΠΕ
«ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ–ΜΕΡΑ 2016 - 2017».
«Οι ευεργετικές ιδιότητες των άγριων μανιταριών της Κύπρου»

Όνομα καθηγητή: Χριστοδούλου Γιώργος
Ονόματα μαθητών/τριών:
Χρίστου Παντελίτσα
Παπαοδυσσέως Οδυσσέας
Παναγιώτου Ντάμιαν
Μενελάου Χριστίνα
Σάββα Λαμπρινή

Ενασχόληση μαθητών με την ερευνητική διαδικασία

Διαγωνισμός της CYMEPA «Οίκο-λογικεύσου Δράσε Ανηφορικά»

Όνομα καθηγητή: Χριστοδούλου Γιώργος
Ονόματα μαθητριών:
Δανάη Οικονόμου
Xριστοφίνα Μνάσια
Στεφανή Αντωνία

Ενασχόληση μαθητών με την ερευνητική διαδικασία

Ολυμπιάδα Βιολογίας Α΄ Γυμνάσιου

Όνομα καθηγητή: Χριστοδούλου Γιώργος
Ονόματα μαθητριών:
Δανάη Οικονόμου
Χριστοφή Αναστασία
Στεφανή Αντωνία

Ενασχόληση με δύσκολα προβλήματα βιολογίας και προώθηση του ευγενή ανταγωνισμού

8ο Μαθητικό Συνέδριο του Προγράμματος της UNESCO South Eastern Mediterranean Environment Project (SEMEP) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όνομα καθηγητή: Χριστοδούλου Γιώργος
Ονόματα μαθητών/τριών:
Χρίστου Παντελίτσα
Παπαοδυσσέως Οδυσσέας
Παναγιώτου Ντάμιαν
Μενελάου Χριστίνα
Σάββα Λαμπρινή

Η μαθητές απέκτησαν εμπειρίες επιστημονικού συνεδρίου.

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου Κύπρου Ark of Inquiry.

Όνομα καθηγητή: Χριστοδούλου Γιώργος

 

Μελέτη μονοπατιού της φύσης Λεμύθου – Πρόδρομος.
Δημιουργία βιβλίων με ενδημικά φυτά και ζώα της Κύπρου.

Όνομα καθηγητή: Χριστοδούλου Γιώργος
Ονόματα μαθητών:
Α΄ Γυμνασίου

 

5.      Άλλες Δράσεις που αναλήφθηκαν με πρωτοβουλία των καθηγητών

Όνομα καθηγητή

Σύντομη περιγραφή Δράσης

Κακογιάννης Κώστας

Συμμετοχή στην τηλεοπτική σειρά του ΑΛΦΑ "ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ".
Κατά την τηλεοπτική σεζόν 2016-2017 προβλήθηκε στον Alpha με πολλή επιτυχία η τηλεοπτική σειρά "ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ" με θέμα την ζωή του πρώτου διευθυντή της Σχολής μας και εθνικού μας ποιητή Δημήτρη Λιπέρτη. Το τραγούδι των τίτλων έγραψαν μαθητές της σχολής μας ενώ πολλές από τις μελωδίες του σάουντρακ ήταν θέματα που έγραψαν οι μαθητές μας με την καθοδήγηση του καθηγητή τους. Στους τίτλους τέλους προβαλλόταν το όνομα της Σχολής Μιτσή.

Κακογιάννης Κώστας

Παρουσίαση του τραγουδιού/ βιντεοκλίπ ΡΙΡΙΚΚΟΣ 2
Το τραγούδι/βιντεοκλίπ των Ορειβατών ΡΙΡΙΚΚΟΣ 2, με θέμα την ανεργία και τον ρατσισμό παρουσιάστηκε από όλα τα ραδιόφωνα και τα πλείστα έντυπα της Κύπρου. (Φιλευλεύθερος, Πολίτης, Σημερινή, TimeOut, Sigma live, κλπ)

Κακογιάννης Κώστας

ΤΡΑΓΟΥΔΙ για την Ειρήνη "ΚΑΤΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΤΩΡΑ"
Κατόπιν παραγγελίας από το Υπουργείο Παιδείας και την Επιθεωρήτρια μουσικής γράφτηκε ηχογραφήθηκε και βιντεογραφήθηκε εξ ολοκλήρου στη Σχολή Μιτσή το τραγούδι "Κάτι Γεννιέται Τώρα" για να παρουσιαστεί από διάφορα σχολεία την ημέρα τραγουδιού.   Το βιντεοκλίπ προβλήθηκε με εγκωμιαστικά σχόλια από τα πλείστα έντυπα, ραδιόφωνα, και portals της Κύπρου. Προβλήθηκε επίσης από τις τηλεοπτικές εκπομπές "Καλή σας μέρα" του ΡΙΚ  και τις ειδήσεις του Capital TV.

Κακογιάννης Κώστας

Βίντεο "Το Περιστέρι της Ειρήνης"

Για τις ανάγκες του βίντεο "Το Περιστέρι της Ειρήνης" που παρουσιάζει το ομώνυμο γλυπτό που ετοίμασαν τα παιδιά του σχολείου μας, γράφτηκε ειδικά το μουσικό κομμάτι για συμφωνική ορχήστρα και πιάνο "Περιστέρι"

Κακογιάννης Κώστας

ΗΜΕΡΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

Στις 28 Απριλίου, διοργανώθηκε στο σχολείο μας η εκδήλωση "Ημέρα Τραγουδιού" όπου καθηγητές και μαθητές της Σχολής μας τραγούδησαν επενδύοντας έτσι σε ένα κλίμα ευφορίας, συνδημιουργίας και αλληλοσεβασμού μεταξύ καθηγητών και μαθητών

Κακογιάννης Κώστας

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ με τους μαθητές μας που είχαν μεγάλη επιτυχία στο διαδίκτυο
Τη φετινή σχολική χρονιά ετοιμάστηκαν μια σειρά από βίντεο που
α.  Παρουσίαση της μαθήτριας μας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ να παίζει LISZT (22 χιλιάδες views)
β. Παρουσίαση της μαθήτριας μας ΔΑΝΑΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (16 χιλιάδες views)
γ. Παρουσίαση της μαθήτριας μας ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑ (13 χιλιάδες views)
δ. Στο δάσος του Freiburg με την ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ και τον
Κ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ (16 χιλιάδες views)
ε. WALKING in the AIR με τους ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ (7 χιλιάδες views)
στ. Η ΙΩΑΝΝΑ τραγουδά ΛΙΠΕΡΤΗ (7 χιλιάδες)

Κακογιάννης Κώστας

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΡΙΚ

Στις 19 Δεκεμβρίου 2017, οι Ορειβάτες συμμετείχαν στην εκπομπή "Μαζί στο ΡΙΚ" με την Ελίτα. Η εκπομπή είχε τόση επιτυχία που όπως μας πληροφόρησαν από το ΡΙΚ, η παρουσία των Ορειβατών, εξασφάλισε για τον τηλεοπτικό σταθμό πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης.

Κακογιάννης Κώστας

ΟΙ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ στο Mega One
Το Δεκέμβρη του 2016, έγινε ειδική εκπομπή αφιέρωμα στους Ορειβάτες με προβολή πολλών από τα βιντεοκλίπ τους

Νικολάου Πόπη

Συνεντεύξεις σε πληθώρα τηλεοπτικών καναλιών στην Κύπρο και στο εξωτερικό για το γλυπτό «Ειρήνη»

Νικολάου Πόπη

Συνοδός μαθητών και αρχηγός της αποστολής στο «Διεθνές Καλοκαιρινό Σχολείο Μαθητών του Πεκίνου»

Χριστοφόρου Ζαντή Μαρία

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα Parrise του ΤΕΠΑΚ. Εφαρμογή μαθήματος που ετοιμάστηκε με καθοδήγηση από καθηγητές του ΤΕΠΑΚ από ομάδα χημικών με γνώμονα τη μάθηση μέσω διερώτησης, με θέμα το επίμαχο κοινωνικοεπιστημονικό ζήτημα: «Πλαστικές συσκευασίες τροφίμων με ή χωρίς νανοϋλικά;».

Μιλτιάδου Θεοδώρα
Παπαδοπούλου Ιωάννα
Ιωαννίδου Ζωή

Οργάνωση και επίσκεψη μαθητών και κηδεμόνων της Γ΄ Γυμνασίου στο Ίδρυμα Θεοτόκος στη Λεμεσό κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά σ΄ αυτή την πρόσκληση αλλά και πρόκληση για τους ίδιους. Ετοίμασαν γλυκίσματα, προσέφεραν απλόχερα και με μεγάλη χαρά δώρα στα άτομα του Ιδρύματος. Σύνθημά τους ήταν «Κάνω την Αγάπη πράξη». Η επίσκεψή ολοκληρώθηκε με ένα μικρό μουσικό πρόγραμμα και χορούς.

Παπαδοπούλου Ιωάννα

Πρόσκληση στη σχολή παραολυμπιονικών αθλητών από την Ελλάδα -  Ρίο 2016 και αθλητών από την Κύπρο.
Μετά από συνεννόηση με τον κ. Ανδρέα Ρουμπά οι παραολυμπιονίκες Μάμαλος και Μπακοχρίστος μαζί με τον προπονητή τους επισκέφθηκαν τη σχολή μας στις 5 Νοεμβρίου. Οργανώθηκε εκδήλωση προς τιμήν των Παραολυμπιονικών αθλητών όπου δόθηκαν δώρα τα οποία ετοιμάσαμε στη σχολή Στη συνέχεια προσφέρθηκε γεύμα στην ταβέρνα Νεράιδα στο χωριό Φοινί.

6.      Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Σχολής αποτελείται από τους πιο κάτω καθηγητές:

Χριστοφόρου Ζαντή Μαρία (Πρόεδρος)
Κουζάλης Χαρ.  (Τακτικό μέλος)
Μιχαήλ Αντωνία (Τακτικό μέλος)
Γιαννούδη Γεωργία (Αναπληρώτρια)
Κων/δης Κυριάκος (Αναπληρωτής)

Συνεδρίασε για σοβαρής μορφής παραπτώματα τέσσερις φορές (Πέμπτη 13/10/2016, την Τετάρτη 31/05/2017 για δύο περιπτώσεις και την Δευτέρα 26/6/2017). Επέβαλε το μέτρο της αποβολής και το μέτρο της κοινωφελούς εργασίας σε τρείς μαθητές της Σχολής.


7.      Ταμείο Καθηγητικού Συλλόγου – Ταμείο Διευθυντή
Η καθηγήτρια Κυπριανού Σπυρούλλα τηρούσε τις διαδικασίες  για το ταμείο του συλλόγου και το ταμείο του Διευθυντή. Οι καθηγητές συνέφεραν στο ταμείο δύο φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου (από €20 αυτοί που έχουν ολοκληρωμένο ωράριο στη Σχολή και κατά αναλογία οι υπόλοιποι).
Εισπράχθηκε το συνολικό ποσό των €901 και πληρώθηκαν διάφορα έξοδα για προμήθειες Κ.Σ., Τσικνοπέμτη κλπ €630,63. Οι Σπυρούλλα τηρούσε επίσης και τις διαδικασίες των εράνων που έγιναν μεταξύ των καθηγητών για μαθητές και συναδέλφους που είχαν ανάγκη.
Φέτος για πρώτη φορά δόθηκε από το Διαχειριστικό Συμβούλιο ποσό για τις έκτακτες ανάγκες της Σχολής ως «ταμείο Διευθυντή». Η ίδια καθηγήτρια διαχειρίστηκε το ταμείο αυτό επάξια.

8.      Αθλητικές εκδηλώσεις και παρελάσεις
Ο κ. Παναγή Γιάννακης (Γυμναστής) ανέλαβε εξ΄ ολοκλήρου την ευθύνη για τις δύο παρελάσεις που έγιναν στην Λεμεσό στις 28/10/2016 και στις 25/3/2016 όπου παρέλασαν 44 και 56 μαθητές αντίστοιχα. Ο κ. Παναγή προπονούσε τις ομάδες πετόσφαιρας και καλαθόσφαιρας αγοριών και κοριτσιών καθώς και την προπόνηση των αγωνισμάτων στοίβου. Ανέλαβε επίσης την ευθύνη μεταφοράς και προπόνησης των δύο ομάδων μαθητών που έλαβαν μέρος στις χιονοδρομίες. Τα αποτελέσματα και οι διακρίσεις που έλαβε το σχολείο είναι τα ακόλουθα.

Αγώνισμα

Διακρίσεις μαθητών

Παγκύπριοι Αγώνες Χιονοδρομιών

Ρωσσίδου Ελένη (1η Θέση)

Περιφερικοί αγώνες στίβου Γυμνασίων

1)Ιακωβίδης Ιάκωβος (1η θέση στο ακόντιο, 3η θέση δίσκο, 3η θέση στην σκυταλοδρομία)
2)Ιακωβίδης Σέργιος (3η θέση στο ακόντιο, 3η θέση στην σκυταλοδρομία)
3)Παναγίδου Ρένα (1η θέση στα 150m και 1η θέση στην σκυταλοδρομία)
4)Aνδρέου Χριστίνα (2η θέση στα 300m και 1 θέση στην σκυταλοδρομία)
5)Ηλία Τερψιθέα (2η θέση στα 80m. Και 1η θέση στην σκυταλοδρομία)
6)Ηλία Μαρίνα (3η θέση στα 80m και 1η θέση στην σκυταλοδρομία)
7)Νικολάου Μικαέλλα (2η θέση στο μήκος)
8)Στάν Μιχαέλλα (3η θέση στο ακόντιο)
9)Ονισιφόρου Άγγελος (3η θέση στα 80m, 2η θεση στο ύψος και 3η θέση στην σκυταλοδρομία)
10)Κουτσόφτας Κυριάκος (3η θέση στην σκυταλοδρομία)

Περιφερειακοί αγώνες στίβου Λυκείων

1)Ηλία Δήμητρα (1η θέση δίσκο και 2η θέση σφαίρα)
2)Λαμπρου Λαμπριανός (2η θέση στα 800m, 3η θέση στο ακόντιο και 2η θέση στην σκυταλοδρομία)
3)Λάμπρου Ραφαήλ (2η θέση ακόντιο)
4)Ονισυφόρου ζωή (3η θέση στο τριπλούν)
5)Κοβαλένκο Σοφία (3η θέση στο δίσκο)
6)Μικέλλης Μιχάλης (3η θέση στα 200m)
7)Ηλία Σολομωνή (1η θέση στο ακόντιο και 3η θέση στη σφαίρα)
8)Χριστοδούλου Χρίστος (2η θέση σκυταλοδρομία)
9)Μαυρικίου Κυριάκος (2η θέση σκυταλοδρομία)
10)Γεωργίου Κωνσταντίνος (2η θέση σκυταλοδρομία)

Περιφερειακοί αγώνες αθλοπαιδιών Λυκείων

1)Καλαθόσφασιρα θηλέων Λυκείων 3η θέση.
2) Καλαθόσφαιρα αρρένων Λυκείων 2η θέση
3)Πετόσφαιρα αρρένων Λυκείων 2η θέση
4)Πετόσφαιρα θηλέων Λυκείων 1η θέση

Περιφερειακοί αγώνες αθλοπαιδιών Γυμνασίων

1)Καλαθόσφαιρα αρρένων γυμνασίων 2η θέση
2)Πετόσφαιρα αρρένων γυμνασίων 1η θέση
3)Πετόσφαιρα θηλέων γυμνασίων 1η θέση

9.      Ειδική Αγωγή / Μαθητές με ειδικές ανάγκες
Το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής λειτούργησε και φέτος στο σχολείο με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Μάριο Τραπεζάρη. Η δυνατότητα των μαθητών να έχουν συχνή επαφή με τον Σύμβουλο στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, στην παροχή πληροφοριών για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και την κατατόπιση για τις νέες τάσεις και συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας.

Σοβαρότατο έργο του Γραφείου Συμβουλευτικής  είναι και η προσωπική συμβουλευτική.  Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκέπτονται το Σύμβουλο και να συζητούν διάφορα θέματα με κύριο στόχο τη στήριξη και παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση προσωπικών, οικογενειακών, μαθησιακών  και άλλων προβλημάτων.  Με κατανόηση, αγάπη, ευαισθησία και πάνω απ’ όλα με εμπιστευτικότητα, ο Σύμβουλος προσπάθησε να ενισχύσει αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να μπορούν από μόνα τους να αντιμετωπίζουν προβλήματα και δυσκολίες στη ζωή.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το Γραφείο Συμβουλευτικής ετοίμασε διάφορα  έντυπα και πληροφοριακό υλικό (Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα/Επιλογές μαθημάτων, Παγκύπριες Εξετάσεις, Υποτροφίες), το οποίο διανεμήθηκε στα παιδιά.

Ο Σύμβουλος καθηγητής με επισκέψεις στα τμήματα, ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης και το καθηγητικού συλλόγου, καθώς επίσης και διάφορων άλλων εξωσχολικών υπηρεσιών προσπάθησε να δώσει στα παιδιά όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για πιο αντικειμενικές επιλογές, επίτευξη των στόχων και ανάπτυξη του δυναμικού τους, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν με ωριμότητα και αποφασιστικότητα τα  εκάστοτε διλήμματα.

Όλα τα παιδιά της Β΄ Λυκείου ενημερώθηκαν είτε υπό μορφή μαθήματος μέσα στην τάξη, είτε μέσω ατομικών και ομαδικών συνεντεύξεων για το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθώς επίσης το Σύστημα  Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την σχολική χρονιά 2017-2018.  Τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου ενημερώθηκαν υπό μορφή μαθήματος μέσα στην τάξη και μέσω ατομικών και ομαδικών συνεντεύξεων για το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και την ΜΤΕΕ. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριων Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου όπου ενημερώθηκαν για το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα καθώς επίσης τα Πλαίσια Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Βασικός στόχος, έχοντας όλες τις πληροφορίες/δεδομένα στη διάθεση τους ήταν να μπορέσουν να επιλέξουν τα κατάλληλα γι’ αυτούς μαθήματα  με βάση τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες αλλά και τους στόχους που είχε ο καθένας ξεχωριστά.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, βοηθήθηκαν όλοι οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου να συμπληρώσουν τις αιτήσεις για τις Παγκύπριες Εξετάσεις και ενημερώθηκαν για την διαδικασία εισαγωγής στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας για το 2017. Βοηθήθηκαν επίσης κάποιοι μαθητές/τριες να συμπληρώσουν αιτήσεις για υποτροφίες και εισδοχή σε διάφορα ιδιωτικά πανεπιστήμια Κύπρου καθώς και άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση που έδειξαν τα παιδιά για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Συμβουλευτικής ήταν πολύ ικανοποιητικό και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο τα παιδιά προτρέπονται να  εκμεταλλεύονται στο μέγιστο τις πληροφορίες και γενικά τις υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Συμβουλευτικής.

Εκτός από το Σύμβουλο της Σχολής κ. Τραπεζάρη Μάριο και την υπεύθυνη ΒΔ κ Νικολάου Πόπη στην επιτροπή ειδικής αγωγής, μεγάλη ήταν η συνεισφορά και της ΒΔΑ κ. Ιωάννου Λουκαΐδου Στέλλας.
Στη Σχολή έγιναν 3 πολυθεματικές ομάδες για τη στήριξη παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Καλέσαμε την οικεία Εκπαιδευτική Ψυχολόγο και τον Συνδετικό Λειτουργό της Σχολής καθώς και τους γονείς και ενεργοποιήσαμε το μηχανισμό εντοπισμού στήριξης και παραπομπής στην ΕΕΕΑΕ.
Πραγματοποιήθηκαν 2 παιδαγωγικές συναντήσεις με γονείς των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου (ξεχωριστά) με σκοπό το χειρισμό της ανώριμης συμπεριφοράς των παιδιών και δεχθήκαμε κριτική. Στις συναντήσεις παρευρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι διοικητικοί και διδάσκοντες για την κάθε τάξη ξεχωριστά.
Πραγματοποιηθήκαν επίσης 6 ειδικές παιδαγωγικές συναντήσεις με γονείς, που τα παιδιά τους παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες και προχωρήσαμε σε ενεργοποίηση του μηχανισμού εντοπισμού στήριξης με στόχο την εκπαιδευτική αξιολόγηση ή/ και την παροχή συναισθηματικής στήριξης σε συνεργασία με την οικεία Εκπαιδευτική Ψυχολόγο.


10.    Διαγνωστική Αξιολόγηση
Με την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2016 – 2017 έγινε διαγνωστική εξέταση στην Α΄ Γυμνασίου στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και Μαθηματικών. Για τα Νέα Ελληνικά διαγνώστηκαν 2 μαθητές με δυσκολίες, ενώ για τα Μαθηματικά 5. Οι μαθητές παρακολούθησαν ενισχυτικά τα συγκεκριμέναα μαθήματα στα ΚΙΕ.


11.    Υλικοτεχνική υποδομή – Προβλήματα
Από την πρώτη επίσκεψη που έκανα στη Σχολή τον Ιούνιο του 2016 μόλις ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των Διευθυντών διαπίστωσα ότι η Σχολή στερείτο του δικαιώματος παροχής υλικοτεχνικής υποδομής από το Υπουργείο Παιδείας. Ξεκίνησε ένας αγώνας με επιστολές και συναντήσεις με εκπροσώπους του Υπουργείου και τελικά καταφέραμε η Σχολή Μιτσή να ενταχθεί στους προϋπολογισμούς παροχής υλικοτεχνικής υποδομής από το Υπουργείο Παιδείας.
Παρόλα αυτά το Διαχειριστικό Συμβούλιο προχώρησε στην αναβάθμιση του εργαστηρίου Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας χωρίζοντάς το σε δύο νέα εργαστήρια, ένα για τη Φυσική και ένα για τη Χημεία – Βιολογία. Το εργαστήριο Φυσικής μεταφέρθηκε στην αίθουσα Οικιακής Οικονομίας και αναβαθμίστηκε με καινούργιους πάγκους, στουλ και προθήκες. Η Οικιακή Οικονομία μεταφέρθηκε στην αίθουσα Σίτισης. Υπήρξαν όμως προβλήματα καθώς το πρόγευμα, δεν μπορούσε να προσφερθεί με το κτύπημα του κουδουνιού για κάποιες μέρες γιατί στην αίθουσα γινόταν μάθημα. Την 2η περίοδο.
Το Διαχειριστικό Συμβούλιο προχώρησε στην ανακαίνιση του γραφείου του Διευθυντή και της Βιβλιοθήκης ώστε να αναδειχθεί η πέτρα που καλύφτηκε με σουβά σε προηγούμενες χρονιές.
Λόγω έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας προχώρησα φέτος στην μετατροπή του συστήματος «τάξη» σε σύστημα «ειδικών αιθουσών». Έτσι στην Σχολή φέτος λειτούργησαν 3 αίθουσες Φιλολογικών μαθημάτων 2 αίθουσες Μαθηματικών, 2 αίθουσες Γλωσσών, 1 αίθουσα Ιστορίας, Γεωγραφίας και Θρησκευτικών, 1 αίθουσα εργαστηρίου Βιολογίας – Χημείας, 1 αίθουσα εργαστηρίου Φυσικής, 1 αίθουσα Τέχνης, 1 αίθουσα Οικιακής Οικονομίας και 1 αίθουσα Δακτυλογραφίας. Οι καθηγητές χρεώθηκαν κλειδιά των αιθουσών που είχαν μάθημα και κλείδωναν τις αίθουσες με την λήξη του μαθήματος. Έτσι περιορίσαμε τις ζημίες στους τοίχους και στα έπιπλα της κάθε τάξης. Οι μαθητές όμως αναγκάστηκαν να κουβαλούν συνεχώς τη βαλίτσα τους και να διακινούνται σχεδόν σε κάθε περίοδο. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί την επόμενη Σχολική Χρονιά, καθώς το Διαχειριστικό Συμβούλιο κατασκεύασε lockers για κάθε μαθητή της Σχολής.
Πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα. Η Σχολή χρειάζεται άμεσα αίθουσα προβολών, αίθουσα απασχόλησης και αίθουσα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Οι γιορτές, εκδηλώσεις και επισκέψεις γίνονται στο διάδρομο της Σχολής και χαλούν την όμορφη εικόνα και το περιεχόμενο που οι συντελεστές τους προσπαθούν να πετύχουν.
Σε κάθε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης υπάρχει αίθουσα απασχόλησης. Λόγω έλλειψης τέτοιας αίθουσας δημιουργούνται προβλήματα με τους μαθητές κατά τις κενές τους αφού δεν μπορούν να περάσουν δημιουργικά την ώρα τους.
Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Σχολή μετά την αλλαγή του παρόχου τηλεπικοινωνιών. Στην προσπάθειά του το Διαχειριστικό Συμβούλιο να αυξήσει τις τηλεφωνικές γραμμές ώστε να μπορούν ταυτόχρονα μιλούν όλοι οι ΒΔ από τα γραφεία τους προχώρησε σε συμβόλαιο με άλλη εταιρεία. Αποτέλεσμα τούτου είναι να καταρρέει συνεχώς το τηλεφωνικό και διαδικτυακό σύστημα, να τηλεφωνούμε από τα κινητά και να μην έχουμε Internet. Εκτός άλλων κάποιες φορές προσπαθώντας να τηλεφωνήσω άκουγα την Γραμματέα να μιλά με το Διαχειριστικό ή κάποιον άλλο ΒΔ να μιλά με γονείς. Δεν διασφαλίζεται δηλαδή η εχεμύθεια και τα προσωπικά δεδομένα του καθενός.


12.    Σύνδεσμος Γονέων
Η συνεργασία μας με τον Σύνδεσμο Γονέων και ειδικότερα τον πρόεδρό του κ. Τάσο Πολυδώρου ήταν αγαστή σχεδόν καθόλη τη Σχολική Χρονιά. Πολλά μπορούν να λεχθούν επί του θέματος προτιμώ όμως να μην ανακοινωθούν μέσω των πεπραγμένων. Αν το Υπουργείο ζητήσει την θέση μου θα την έχει.


13.    Διαχειριστικό Συμβούλιο
Με την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς σύσσωμος ο Καθηγητικός Σύλλογος όπως και οι γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι των μαθητών προσκληθήκαμε σε συνάντηση με την ολομέλεια του Διαχειριστικού Συμβουλίου. Τοποθετήθηκαν τα προβλήματα και των τριών φορέων και έγιναν ενέργειες προς επίλυσή τους. Κάποια επιλύθηκαν άμεσα, μερικά είναι σε εκκρεμότητα.
Δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτή η λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής που ήταν απαίτηση τόσο του Συνδέσμου Γονέων όσο και του Διαχειριστικού Συμβουλίου αφού υπήρχε θεσμικό πρόβλημα. Προσπάθησα με επιστολή προς το Διευθυντή Μέσης να επιλύσω το πρόβλημα αλλά δυστυχώς δεν προσκλήθηκα στις συναντήσεις που είχε το Υπουργείο με το Διαχειριστικό.  Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ζήτησα μετάθεση από τη Σχολή Μιτσή που θα είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου.


14.    Θέματα Ασφάλειας
Ζήτησα με επιστολές προς το Υπουργείο Οδικών Μεταφορών όπως θεσπιστεί απευθείας γραμμή λεωφορείων για τους καθηγητές από Λεμεσό προς Λεμύθου και αντίθετα ώστε οι καθηγητές να διακινούνται με ασφάλεια. Δυστυχώς πήρα αρνητική απάντηση. Να αναφέρω μόνο ότι τη φετινή σχολική χρονιά, δύο καθηγήτριες είχαν δυστύχημα με τα αυτοκίνητά τους λόγω παγετού. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Τις ζημιές στη μία περίπτωση κάλυψε η ασφάλεια ενώ στη δεύτερη, όπου και οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες η οδηγός δεν είχε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Ζήτησα επίσης από το ίδιο Υπουργείο να αλλάξει τα λεωφορεία που διακινούν τους μαθητές με άλλα που να διαθέτουν τετρακίνηση. Δυστυχώς απέφυγαν να απαντήσουν στο επίμαχο θέμα, έκαναν έλεγχο ΜΟΤ και έδωσαν την απάντηση ότι τα λεωφορεία είναι κατάλληλα.
Παρά τις συστάσεις και την έκθεση του Λειτουργού Ασφαλείας του Υπουργείου Παιδείας για τοποθέτηση εξαεριστήρων στα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας – Βιολογίας και Τεχνολογίας δυστυχώς δεν τοποθετήθηκαν.

Περιεχόμενα

1

Στόχοι

……………………………………………………………………………………

1

2

Δράσεις Επιτροπών

……………………………………………………………………...

7

3

Συγγραφή επετειακών φυλλαδίων – Ομιλιών σε γιορτές και επετείους

………………...

15

4

Διαγωνισμοί – Προγράμματα - Συνέδρια

………………………………………………

16

5

Άλλες Δράσεις που αναλήφθηκαν με πρωτοβουλία των καθηγητών

…………………..

20

6

Πειθαρχικό Συμβούλιο

…………………………………………………………………...

22

7

Ταμείο Καθηγητικού Συλλόγου – Ταμείο Διευθυντή

……………………………………

22

8

Αθλητικές εκδηλώσεις και παρελάσεις

………………………………………………….

23

9

Ειδική Αγωγή / Μαθητές με ειδικές ανάγκες

……………………………………………

24

10

Διαγνωστική Αξιολόγηση

………………………………………………………………

25

11

Υλικοτεχνική υποδομή – Προβλήματα

………………………………………………….

25

12

Σύνδεσμος Γονέων

………………………………………………………………………

26

13

Διαχειριστικό Συμβούλιο

………………………………………………………………..

26

14

Θέματα Ασφάλειας

………………………………………………………………………

27

15

Λήψη Αρχείου σε μορφή WORD

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ "ΜΙΤΣΗ" ΛΕΜΥΘΟΥ